Promocja Nowy Rok – Nowy HR!

Regulamin

 

Regulamin Promocji Nowy Rok – Nowy HR! z HRcode 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja Nowy Rok – Nowy HR! z HRcode” (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Smart Education International Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344241, NIP 521-35-49-729, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł., (dalej: „Dostawca”). Dane kontaktowe: adres e-mail: info@smarteducation.pl, tel. 22 854 20 60.

3. Uczestnikiem Promocji może być (dalej: „Zamawiający”). W przypadku zainteresowania przez konsumenta ofertą  Dostawcy, konsument jest uprawniony do indywidulanego kontaktu z Dostawcą i zawarcia odrębnej umowy z Dostawcą, do której nie stosuje się Regulaminu.

4. Promocja rozpoczyna się 04.12.2023 i kończy się 31.12.2023 r. Promocja dotyczy wyłącznie:

a) rocznego abonamentu modułu HRcode: Feedback

b) rocznego abonamentu modułu HRcode: Pulse check

c) rocznego abonamentu modułu HRcode: Zarządzanie przez cele – ZPC (MBO – Management By Objectives)

d) rocznego abonamentu modułu HRcode: Zarządzanie OKR (Objectives and Key Results)

5. Warunki Promocji:

a) Promocja obowiązuje wyłącznie na Zamówienia, które zostaną podpisane przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego i przesłane do opiekuna Zamawiającego po stronie Dostawcy w dniach 04.12 – 31.12.2023 r. i

b) Promocja obowiązuje wyłącznie przy podpisaniu gotowych wzorów dokumentów Dostawcy bez zastrzeżeń i uzupełnień są to: Zamówienie + Załącznik nr 1 (OWU) + Załącznik nr 2 (PDO) i

c) Promocja dotyczy płatności jednorazowej.

6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej, w przypadku zakupu rocznego abonamentu jednego z modułów wymienionych w punkcie 4, Zamawiający otrzymuje 20% rabatu od ceny standardowej*.

7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej, w przypadku zakupu 2 lub więcej modułów rocznego abonamentu wymienionych w punkcie 4, Zamawiający otrzymuje 25% rabatu od ceny standardowej* na drugi i każdy kolejny moduł

8. Rabat zostanie uwzględniony w postanowieniach dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lit. b powyżej.

9. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami czy Ofertami Specjalnymi.

11. Zamawiający jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednorazowo.

12. Udział w Promocji jest dobrowolny.

13. Oferta Promocji może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń (wyłączenie art. 68.1. §1 kodeksu cywilnego).

14. Zamawiający biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Promocji.

16. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://hrcode.io/regulamin-promocja-nowy-rok-nowy-hr/.

*Cena standardowa to opłata obowiązująca przy płatności miesięcznej. Zniżka obowiązuje wyłącznie na płatność z góry i naliczana jest jako: kwota miesięczna x 12 x odpowiednia zniżka.

 

Dane kontaktowe:
HRcode
kontakt@hrcode.io
+48 783 994 032
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

 

 

*Informacje o prawach autorskich 20-277 Lublin, ul. Vetterów 1; tel.: +48 22 854 20 60; www.dolineo.com Treść niniejszego dokumentu stanowi tajemnicę i przedmiot praw autorskich Smart Education International Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 122 poz. 1319) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24 poz. 83). Dokument ten nie może być przekazywany jakiejkolwiek osobie niebędącej pracownikiem wymienionego na stronie tytułowej adresata dokumentu. Żadna część tego dokumentu nie może być zwielokrotniana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, ujawniana osobom trzecim lub w inny sposób gospodarczo wykorzystana do celów innych niż nawiązanie współpracy bez uprzedniej pisemnej zgody Smart Education International Sp. z o. Ceny zawarte w ofercie nie zawierają podatku VAT.