Smart szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zainteresowanych kontaktem ze Smart. Jeśli Smart kontaktuje się z Panią/Panem po raz pierwszy Smart informuje, że: jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Powyżej znajdują się dane kontaktowe Smart.

1. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, oferty, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Smart, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą ze Smart);

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Smart w zakresie świadczenia usług e-learningowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, zaufanym kontrahentom Smart oraz podmiotom współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Smart;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia lub przez okres wymagany przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Są Państwo uprawnieni do żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem.

5. Nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.